Odborné revízie

Domov > Príspevok  > Odborné revízie

Druh objektu a zariadenia Lehota (roky)
a, Elektrická inštalácia:
1. murovaná obytná a kancelárska budova 5
2.škola, materská škola, jasle , hotel a iné ubytovacie zariadenie, rekreačné stredisko3
3.výšková budova, ktorej výška od najvyššieho poschodia obývaného alebo inak použivaného osobami po úroveň zeme je pre obytnú budovu väčšia ako 30 m a objekty a priestory určené na zhromažďovanie viac ako 250 osôb, napríklad kultúrne a športové zariadenie, obchodný dom, stanica hromadnej dopravy,2
4. objekt zhotovený z horľavých materiálov so stupňom horľavosti C,D,E a F 2
5. pojazdný a prevozný prostriedok (miešačka, pásový dopravník a pod.) 1
6. dočastná elektrická inštalácia (výstavy, prehliadky, stánky) 0.5
b, Zariadenie na ochranu pred účinkami statickej elektriny:
1. objekt priestorom s nebezpečenstvom požiaru2
2.objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu2
3.ostatný objekt5
c, Zariadenie na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny
1.hladina ochrany I a II podľa STN EN 62305-12
2.hladina ochrany III - IV podľa STN EN 62305-14
3.objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu 1